Algemene Voorwaarden

1. Definities

a. Opdrachtnemer: New Business Matters, KvK-nr. 63397757, gevestigd te Leidschendam.
b. Opdrachtgever: degene die de opdracht aan opdrachtnemer verstrekt.
c. Opdracht: werkzaamheden rondom verkoop/”sales”, zoals het opstellen van een plan, acquireren, het genereren van afspraken tussen opdrachtgever en potentiële klanten voor de opdrachtgever,adviseren, evalueren, het geven van sales-trainingen en het verzorgen van trip-reports.
d. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, brute force attacks, stroom-, e-mail- of internet storing, terrorisme, wateroverlast, extreme weersomstandigheden, file- of vervoersmoeilijkheden, vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, werkstakingen), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd;
e. schriftelijk(e) : per brief, e-mail, sms- of whatsapp-bericht.

2. Het geheel van afspraken

a. Opdrachtnemer verricht de opdracht naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk, en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever.
b. Opdrachtnemer werkt op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, niet op basis van commissie of targets. Wel kan het zijn dat opdrachtnemer en opdrachtgever vooraf afspreken dat bij het behalen van vooraf bepaalde, meetbare resultaten het uurtarief van opdrachtnemer op een vooraf bepaalde manier of na onderling overleg wordt verhoogd.
c. Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht derden voor een opdracht inschakelen. Opdrachtnemer staat daarbij in voor de minimaal gelijkwaardige kwaliteit van deze derde(n).
d. Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever een offerte uit. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of aan kennelijke verschrijvingen in de offerte.
e. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent opdrachtnemer voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de opdracht.
f. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte afspraak.
g. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de hoeveelheid, de juistheid, de betrouwbaarheid en de tijdigheid van de aan opdrachtnemer verleende informatie om de opdracht uit te kunnen oefenen.
h. Opdrachtgever faciliteert opdrachtnemer zo goed mogelijk als voor de opdracht nodig is (bijvoorbeeld op het gebied van een goede kantoorruimte, telefoon, internet, etc.). Als opdrachtnemer zelf faciliteiten moet regelen, mag opdrachtnemer daar een redelijke onkostenvergoeding voor rekenen.
i. Tenzij anders is aangegeven, vermeldt Opdrachtnemer prijzen en tarieven zonder BTW.

3. Annuleren

a. Annuleren kan alleen schriftelijk.
b. Als opdrachtgever een geplande opdracht van opdrachtnemer binnen één werkdag voor het overeengekomen start-tijdstip annuleert, of als opdrachtgever niet op de afgesproken plek en datum verschijnt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
c. Als opdrachtgever een geplande opdracht van opdrachtnemer tussen de 1 en 2 werkdagen voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
d. Als opdrachtgever een overeengekomen en geplande opdracht van opdrachtnemer eerder dan 2 werkdagen voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, is opdrachtgever 25% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
e. Opdrachtnemer mag niet annuleren, maar zorgt voor gelijkwaardige vervanging. Als opdrachtnemer daarin niet slaagt, mag opdrachtgever een gelijkwaardige derde inhuren. Dat gebeurt op kosten van opdrachtnemer, met een maximum van 120% ten opzichte van het bedrag dat opdrachtgever en opdrachtnemer waren overeengekomen.

5. Vertrouwelijkheid

a. Opdrachtnemer en opdrachtgever aan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie over hun ondernemingen, hun bedrijfsvoering, hun klanten, hun relaties en hun personeelsleden om, tenzij deze informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
b. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.

6. Betaling

a. Opdrachtnemer mag een vooruitbetaling verlangen van maximaal 50%.
b. Opdrachtgever betaalt de factuur van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum.
c. Bij latere betaling rekent opdrachtnemer 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt opdrachtnemer tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening.

7. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of voor gevolgschade.
b. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet-nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever.
d. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer voor de opdracht van opdrachtgever voor de betreffende opdracht heeft (of zou gaan) ontvangen, hetgeen bij periodieke facturering wordt beperkt tot de lopende periode.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.

8. Overmacht en vertraging

a. In geval van tijdelijke overmacht komt Opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt (het geleverde) conform de overeenkomst gefactureerd.
b. De gevolgen van vertraging die niet door Opdrachtnemer is veroorzaakt, zijn voor opdrachtgever.
c. In geval van vertraging door toedoen van Opdrachtnemer krijgt Opdrachtnemer altijd een redelijke termijn om alsnog na te komen, waarbij de extra kosten voor rekening komen van Opdrachtnemer.
d. Over de gevolgen van vertraging die door Opdrachtnemer is veroorzaakt, maken opdrachtgever en Opdrachtnemer nieuwe schriftelijke afspraken. Lukt dat niet, dan mogen zowel opdrachtgever als Opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen, zonder dat een recht op schadevergoeding ontstaat.

9. Klachten en toepasselijk recht

a. Een opdrachtgever geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan opdrachtnemer die dan een redelijke termijn krijgt om de oorzaak van de klacht weg te nemen of te herstellen.
b. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
c. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.